Lurbinectedin, küçük hücreli akciğer kanseri dışında nöroendokrin tümörler için bir DNA küçük oluk inhibitörüdür

santa
2 Min Read

Yayınlanan bu editöryel makalede, araştırmacılar Deepak Bhamidipati ve Vivek Subbiah, lurbinectedin adlı bir ilacın nöroendokrin tümörlerin tedavisinde kullanılabilen bir yöntem olarak tartışmaktadır. Nöroendokrin tümörler, agresif nöroendokrin karsinom gibi hızlı seyirli tümörlerden, genellikle daha yavaş seyirli olan iyi differansiye nöroendokrin tümörlere kadar geniş bir biyolojik davranış spektrumunu içeren çeşitli tümörlerdir.

İyi differansiye nöroendokrin tümörlerde, somatostatin analoğları (SSA’lar) ilerleyici veya semptomatik hastalığın etkili bir ilk çizgi tedavisi olarak kabul edilir; ancak temozolomid / kaşeksitabin, sunitinib, everolimus ve seçilmiş durumlarda radyonüklid tedavi gibi sonraki tedavi seçenekleri değişken yanıt oranları (genellikle %20’den az) ve sınırlı ilerlemesiz sağkalımla ilişkilidir. NEC’ler platin bazlı kemoterapiye yanıt verebilir, ancak yanıtlar genellikle kısa ömürlüdür.

Son zamanlarda yapılan bir çalışmada, lurbinectedin adlı bir ilaç olan DNA’nın minör oluk inhibitörleri ve deniz kaynaklı bir türevi yakın promotorlere bağlanarak onkojenik transkripsiyonu inhibe edip apoptozu ve hücre ölümünü teşvik ettiği gösterilmiştir. İkinci basamak tedavi olarak SCLC’li hastalarda lurbinectedin’in kullanıldığı bir faz II sepet çalışmasından elde edilen cesaret verici sonuçlar, %35 yanıt oranı göstererek lurbinectedin’in FDA onayını sağlamıştır. Dahası, alt grup analizinde lurbinectedin, özellikle şemsiye hücre serbest intervalinin (CTFI) ≥180 gün olduğu hastalarda platin-duyarlı nükseden SCLC için etkili bir tedavi olduğu gösterilmiştir. Aynı zamanda BRCA1/2 kalıtsal mutasyonlu meme kanserinde etkilidir. Ayrıca nöroendokrin kökenli diğer küçük yuvarlak hücreli tümör olan Ewing sarkomunda da etkilidir.

Bu, lurbinectedin’in nöroendokrin kökenli başka hastalıklarda da etkili olabileceği hipotezini desteklemiştir.

Makalenin tamamına DOI: https://doi.org/10.18632/oncoscience.579 adresinden erişilebilir ve iletişim için Vivek Subbiah’a e-posta ile ulaşılabilir.

Anahtar kelimeler: lurbinectedin, nöroendokrin tümörler, NET, küçük hücreli akciğer kanseri

Share This Article