Prof. Dr. Fazilet Vardar Sukan ile İnovasyon Üzerine

0

Prof. Dr. Fazilet Vardar Sukan, Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü mezunu olup,
Londra Üniversitesi’nden (1981)’de biyokimya mühendisliği alanında Doktora derecesi bulunmaktadır. Ege Üniversitesi’nde, 25 yıllık eğitim ve araştırma deneyimine sahip olan Prof. Vardar Sukan’ın, alanında 100’ün üzerinde yayını bulunmaktadır.

Prof. Dr. Fazilet Vardar Sukan ile İnovasyon Üzerine

Avrupa Birliği destekli projelerde hem koordinatör hem de ortak olarak yer alan Prof. Vardar Sukan aynı zamanda 2000 yılında kurulan Ege Üniversitesi Biyomühendislik bölümünün de kuruluşundan itibaren bölüm başkanlığını yürütmektedir. Prof. Dr. Fazilet Vardar Sukan, 1998 yılından itibaren üniversite sanayi işbirliğinde ara yüz kuruluşu olan Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (EBİLTEM)’in müdürü olarak görev yapmaktadır. “FP6 Bilim ve Toplum” tematik alanında ulusal delegelik(2002 – 2004) ve NCP ağında bölgesel kontak noktası görevleri gibi birçok bölgesel ve ulusal komitede sorumlulukları bulunmaktadır. Halen CIP kapsamında yürütülen EBIC-Ege proje koordinatörü olan Prof. Dr. VARDAR SUKAN, FP6’te IRCEGE ve EUREN- TR 1,2,3 ( Avrupa Bilim Eğ-lence gecesi 2006, 2007) PROMPT, STARNET, FisH ve REGinNet gibi projelerde proje
ortağı olarak yer almıştır.

İnovasyon konusunda projeleriniz nelerdir?

Bilindiği gibi, Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM), 1994 yılından itibaren KOBİ’lerin rekabet güçlerini artırmak amacı ile farklı projeler ve etkinlikler düzenleyerek çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda, gerek ulusal gerekse uluslar arası alanda farklı projelere imza atan EBİLTEM, firmaları sadece yeni teknolojileri kullanan değil, aynı zamanda Ar-Ge ve inovasyon ile yeni teknolojiler üretebilme düzeyine çıkarmayı hedeflemiştir. Hedefler doğrultusunda 2003 yılından günümüze değin 17 ayrı Avrupa Birliği projesinde yürütücü veya ortak olarak yer alan EBİLTEM, ülkemize ve bölgemize yaklaşık 5 milyon Avro hibe sağlayarak, elde edilen fonları firmaların inovasyon yeteneklerinin artı-rılması yönündeki faaliyetlerde kullanmıştır.

AB projelerinden en önemlisi 2004-2008 yılları arasında EBİLTEM’in Koordinatörlüğünde Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi ve KOSGEB’in ortak olduğu IRC-Ege (Innovation Relay CentreEge)-Ege Yenilik Aktarım Merkezi adı ile yürütülen projedir. Uluslararası teknoloji transferi amacı ile kurulan, 33 ülkeden 71 merkezin bulunduğu ve dünyanın en geniş inovasyon ve teknoloji işbirliği ağına üye olunan IRC-Ege projesinde EBİLTEM olarak 4 yıl boyunca ülkemizdeki firmalara çok yönlü hizmetler verilmiş-tir. Bu kapsamda 105 bilgilendirme günü ve 31 TV programı yardımı ile ilgililere Ar-Ge ve inovasyonun önemi anlatılmıştır. Ziyaret edilen 706 firmadan 124’üne teknolojik denetim uygulanarak Ar-Ge ve inovasyon yetenekleri ve gereksinimleri tespit edilmiştir. Diğer üye ülkelerden gelen, 5000’in üzerinde yeni teknolojilere dayalı işbirliği teklifleri ülkemizdeki KOBİ’lere duyurulmuş ve işbirliği zemini oluşturulmuştur. Bununla birlikte, farklı sektörlerdeki firmalar ile aynı alanda çalışan bilim adamlarının bir araya getirildiği 29 “Sektörel Çalıştay” düzenlemiştir. Türk ve AB firmaları arasında inovasyon ve teknoloji transferi konularında işbirliği yapmaları amacıyla 2084 yüz yüze görüşme düzenlenmiştir. Ayrıca, EBİLTEM 2005 yılından itibaren Innovation Relay Centres projesinde Tekstil Tematik Grup Başkanlığını yürütmüştür.

IRC-Ege kapsamındaki çalışmalarının sonucu olarak EBİLTEM 2004-2008 yılları arasında 67 adet teknoloji transferi gerçekleştirmiş ve bunlardan 30 tanesi dünyanın teknolojide gelişmiş ülkeleri olan İsrail, İsveç, İtalya gibi ülkelere gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaların sonucu olarak Avrupa Komisyonu IRC-Ege projesini Avrupa’nın en başarılı teknoloji transfer ofisi seçmiştir. Gerçekleştirilen 67 adet teknoloji transferi bölgemizde 42 milyon Avroluk bir katma değer yarattığı gibi, 260 kişiye de istihdam olanağı sağlamıştır.

EBİLTEM uygulamaya yönelik projelerin yanı sıra Ar&Ge projelerine de ağırlık vermektedir. Aralık-2009 ayında TÜBİTAK tarafından desteklenen “Ege Bölgesinin Ar-Ge ve İnovasyon Potansiyelinin Tespiti” isimli proje ile Ege Bölgesinin Ar-Ge ve inovasyon altyapısının, firmaların karşılaştıkları sorunların belirlenmesi ve özgün çözüm önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Böylece firmalar Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına yönlendirilecektir.

Üniversite-Sanayi işbirliğine yaklaşımınız nedir? Somut hedeflerinizden bahsedebilir misiniz?

EBİLTEM 1998 yılından itibaren ÜniversiteSanayi işbirliğinin gelişmesine farklı proje ve etkinlikler ile destek olmaktadır. EBİLTEM olarak Üniversite-Sanayi işbirliğinde hedefimiz, günlük mühendislik hizmetleri sağlamak yerine, firmaları Ar-Ge ve inovasyona yönlendirerek, teknoloji üreten, teknolojiye yön veren düzeye çıkarmaktır. Farklı etkinliklerle firmalara üniversiteler ile işbirliğinin nedenleri ve izleyecekleri yöntem bilgisi verilmekte ve desteklenmektedir. Bölge firmaları EBILTEM uzmanlarınca ziyaret edilerek, çalışmalarımız ve projelerimize ilişkin bilgiler sunulmakta, firmaların talepleri ve beklentileri saptanarak Üniversitemizin ilgili uzmanlarına iletilmekte ve yüz yüze görüş-meler organize edilmektedir.

EBİLTEM, Üniversite-Sanayi işbirliği çalışmalarında aktif tarafın üniversiteler olması gerektiği düşüncesinden hareketle, üniversite içerisinde düzenlediği etkinlikler ve toplantılar yoluyla sanayi ile birlikte çalışmanın gereği ve izlenecek yöntemler üzerinde bilgilendirme çalışmaları yapmaktadır. Sanayiciler ile araştırmacıları proje konularında işbirliği amacıyla bir araya getirmekte ve fikir aşamasından son ürüne kadar geçen sürede projenin izlenmesi görevini üstlenmektedir.En büyük hedefimiz Üniversite-Sanayi ortak araştırma projelerinin artan eğim kazanmasını sağlamak ve bilgiye dayalı yeni firmaların (Spin-Off) oluşumunu desteklemektir. Bununla beraber 2010 yılında yeni araçların geliştirilmesi yoluyla her sektörde farklı büyüklüklerdeki firmalara Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında daha etkin hizmet verilmesini hedeflemektedir.

EBİLTEM’in başarısı için belirlediğiniz anahtar performans göstergeleri nelerdir?

Daha öncede belirttiğimiz gibi EBİLTEM bölgemiz firmalarının üniversite ile işbirliği içinde çalışarak, Ar-Ge ve inovasyona yönelerek teknoloji üreten ve teknolojiye yön veren yapıya kavuşmasını hedefliyor. Bu kapsamda, sanayi tarafından talep edilen kontratlı araştırmalar, üniversitelerde geliştirilen teknolojilerin ticarileştirilmesi, üniversite-sanayi işbirliği ile TEYDEB, TTGV, KOGSEB ve AB projeleri oluşturması EBİLTEM’in amaçlarındandır. Bölgemizde ArGe ve inovasyon nitelikli proje sayılarının artışı, TEYDEB, TTGV ve KOSGEB proje başvuruları-nın sayısı ile AB projelerine olan talebin seviyesi, spin-off firmalarının ve patent sayılarının artması EBİLTEM çalışmalarının performans göstergesi olarak ele alınan unsurları oluşturmaktadır.

Bunların ötesinde en önemli performans göstergesi doğal olarak EBİLTEM’e başvuran sanayicilerin sayısıdır. Bizler tüm iletişim kanallarını kullanarak kendimizi ve verdiğimiz hizmetleri sadece bölgemizde değil Türkiye’nin dört bir yanına tanıtıyoruz ve KOBİ’ler başta olmak üzere tüm firmaları ve araştırmacıları EBİLTEM’den faydalanmaya ve dolayısı ile üniversitelerimiz ile işbirliği yapmaya teşvik ediyoruz.

EBIC-EGE olarak çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz?

EBİLTEM, IRC-Ege projesinden sonra Denizli Ticaret Odası ve Ege İhracatçı Birlikleri ile Ege Bilgi ve Yenilik Merkezi (EBIC-Ege) adı altında 2008-2013 yılları arasında sürecek Enterprise Europe Network projesine dâhil olmuştur. EBİLTEM sözü edilen proje yoluyla firmalara sadece teknoloji transferi konusunda değil, aynı zamanda ticari işbirlikleri ve AB projeleri ile ilgili konularda da hizmet vermektedir. Bu süre içerisinde 149 bilgilendirme etkinliğinde toplam 8.600’ün üzerinde firma ve araştırmacı Ar-Ge, inovasyon, teknoloji transferi ve AB projeleri konularında bilgilendirilmiştir. Ayrıca 2.180 firma birebir EBIC-Ege uzmanları tarafından ziyaret edilmiş, 80 firmanın inovasyon değerlendirilmesi yapılmıştır. AB ülkelerinden gelen 1.760 teknoloji ve ticari işbirliği talepleri Türkçe’ye tercüme edilerek firmalarımıza duyurulmuş ve Türk firmalar ile AB firmaları arasında işbirliği görüşmeleri yapmak için çok sayıda proje pazarları düzenlenmiştir. Tüm bunların sonucu olarak Türk ve üye ülke firmaları arasında 19 ayrı anlaşmaya imza atılmıştır.

Kaynak: Ulusal İnovasyon Girişimi / İnovasyonun Renkleri

Leave A Reply

Your email address will not be published.